Místní pamětihodnosti

pg

Starý Bar
Starý olivovník
Olivové háje
Akvadukt
Bigovica
Svaté Tekly
Gornja Brca
K. Ribnjak
Minaret Ali-agy
Godinje
Skadarské j
Virpazar

Starý Bar Starý Bar je městské jádro, ze kterého se dnes dochovaly zříceniny. Má za sebou pohnuté dějiny a je památkou na středověké civilizace. Nachází se přibližně čtyři km od moderního Baru, na velké skále. Ze tří stran je chráněn skalními srázy, zatímco podél západní strany je obehnán hradbami.
Ve zřícenách města se nalézjí zbytky 240 budov, úzké křivolaké uličky a náměstíčka různých půdorysů. Budovy byly stavěny z opracovaného kamene a byly jednopatrové nebo vícepatrové.
Několik objektů, jako amám (parní lázeň), prachárna, věž s hodinami a akvadukt, který zásobil město pitnou vodou, vzniklo v období osmanské nadvlády. Ve městě se nachází několik trosek církevníh budov, pocházejících ze středověku: kostel Svaté Theodory (později kostel Sv. Jiří), kostel Sv. Mikuláše (později kostel Sv. Marka), kostel Sv. Venerandy a kostel Sv. Kateřiny.
Poloha starého města Baru umožňuje návštěvníkům, aby se ze starých hradeb pokochali výhledem na zelená barská pole, novou část města, přístav, rozlehlé mořské hladiny a hřebeny pohoří Rumija.
Ve Starém Baru má zvláštní kouzlo tržnice, kde prodejci, oblečení do lidových krojů kraje, nabízejí návštěvníkům ke koupi domácí výrobky, jako citrusové plody, olivy, olivový olej z Baru, sýr a různé rukodělné výrobky lidových řemesel.

Stari Bar

Starý olivovník na Mirovici
Starý olivovník na Mirovici je přírodní paměti­hodnost, chráněná zákonem od roku 1963. Jeho stáří se odhaduje na více než 2000 let a je považován za nejstarší strom v Evropě. Obvod kmene činí deset metrů.
Lidová pověst praví, že se u tohoto stromu konaly schůzky znepřátelených rodin a uzavírala se příměří.

Stara Maslina

 
Olivové háje
Okolí Baru je známo svými olivovníky, jejichž počet dosahuje počtu 100 000 stromů. Stáří většiny stromů se odhaduje na více než tisíc let.
Zajímavá pověst o barských olivovnících praví, že mladík z tohoto kraje se nemohl oženit, aniž by před svatbou zasadil určitá počet olivovníkových stromků.
Ve starém městě existovala ještě v roce 1927 továrna na výrobu olivového oleje, jejímiž majiteli byli bratři Marićové. Továrna denně zpracovávala až dvacet tun oliv a lisovala olej, který se vyvážel do Ameriky, Německa a Francie.

Maslinjak
Akvadukt
se nachází na severní straně starého města. Byl vybudován za turecké nadvlády (v XVII. století) za účelem přívodu vody z pramene, vzdáleného tři kilometry odsud. Konstrukce je položena na sedmnácti obloucích různého rozpětí, které podepírá stejný počet mohutných pilířů. Na horním povrchu akvadukta je vyhlouben kanál s propojenými keramickými trubkami o průřezu 12 cm a délky 30 cm. Akvadukt je vybudován z lámaného a hrubě opracovaného kamene.
Podoben mostu, akvadukt je zajímavá památka tehdejšího stavitelství, jediná tohoto druhu v Černé Hoře. Akvadukt byl obnoven po zemětřesení roku 1979 a je dodnes provozu­schopný.

Akvadukt

Hydroarcheologická lokalita BIGOVICA sousedí s přístavem Bar. Jedná se o přirozenou zátoku, která od III. století před naším letopočtem do XVI. století našeho letopočtu sloužila jako zimní přístav, protože je chráněna před severozápadním a částečně i před jižním větrem.
V této lokalitě byly objeveny pozůstatky ztroskotání lodi, ke kterému došlo v IV. století před naším letopočtem, jakož i četné nálezy amfór a dalších archeologických nálezů, které pocházejí z XVI. století.

Kostel Svaté Tekly
Kostel Svaté Tekly se nachází směrem na západ od Sutomore, asi kilometr od moře. Vznikl ve XIV. století. Kostel má dva oltáře: v oltářní části pravoslavný, u jižní zdi katolický. V kostele se celebrovali mše pravoslavní i katoličtí kněží. S kostelem sousedí hřbitov věřících obou vyznání.

sv. Tekla
Vesnice Gornja Brca
Tato ves má zvláštní architektonickou a přírodní krásu díky půvabným kamenným věžím s podloubími, vybudovaným z kamene, dříví a železa. Ves je vzdálena jen několik set metrů od sutomorské pláže. Krása místa sem lákala na letní byt benátské komtesy ještě v XVIII století. Dnes jsou tyto krásné paláce opuštěné a upadly v zapomenutí.
 

Klášter Ribnjak
Klášter Ribnjak se nachází ve vsi Zupci. Na místě dnešního kláštera Ribnjak byly pozůstatky kostela, který podle legendy nechala postavit Helena Anjou, provdaná za příslušníka dynastie Nemanjičů.
Klášter se skládá z kostela Sv. Vasila Ostroškého, křtitelnice a zájezdního hostince. Nad klášterem, na hoře Gradac, se tyčí horní kostel. Tento kostel byl zasvěcen Čestnému kříži po bojích za osvobození v letech 1877 – 1878. Vypráví se, že král Nikola sem docházel, aby sledoval bitevní operace osvobozenecké války. Kostel na pahorku nechali vybudovat dva příslušníci vojenské šlechty (serdari) a jeden senátor knížectví Černé Hory koncem XIX a začátkem XX století jako památku na ukončení osvobozeneckých bojů.
Letitá tradice poutě na Ribnjak 12. května, na který připadá svátek Sv. Vasila Ostroškého, vzbuzuje také zájem četných turistů.

Manastir Ribnjak
Minaret Ali - agy Hasečiji
Byl postaven roku 1819, ale roku 1912 byl zničen v důsledku požáru a četných zemětřesení. Je vysoký 22 metrů, vybudovaný z jemně opracovaného kamene. Roku 2005 je uskutečněna jeho důkladná rekonstrukce. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších památek orientálního stavite­lství v Černé Hoře.

Vesnice Godinje
Vesnice Godinje se nachází v Crmnici, kraji, v němž existuje prastará, více než pět set let dlouhá, tradice pěstování vinné révy a výroby známého vína z Crmnice. Dnes je Godinje jedna z nejzachovalejších venkovských lokalit, které mají dějinný význam.
První písemné zmínky o Godinju pocházejí z XIII. století; ve vesnici se dochovaly památky na pobyt dynastie Balšićů z XV. století. Nejvíce staveb je zde postaveno v tradičním stylu: jsou tu kamenné domy s podloubími a sklepy, stejně jako mlaty a mlýny, typické pro dávný způsob života.
Domy natěsnány na sebe a vytváří harmo­nický celek, který připomíná středověké opevněné osady, se střílnami ve zdech a zdmi o tloušťce až jeden metr.
Nyní jsou přizpůsobeny modernímu způsobu života, ale většinou si uchovaly svůj starobylý vzhled. Návštěva vesnice je skutečným potěšením pro milovníky tradiční architektury, panenské přírody a skvělého vína z Crmnice.

Godinje
Skadarské jezero  
Skadarsko jezero

Skadarské jezero je největší jezero Balkánského poloostrova. Rozkládá se na jihovýchodě Černé Hory, v kotlině, oddělené pohořím Rumija od moře. Délka jezera činí 50 km, šířka 14 km. Povrch Skadarského jezera se různí v závislosti na ročním období. Na jaře a na podzim, kdy stoupá hladina vody, činí povrch jezera 500 km², kdežto v létě při nízkém stavu vody je velikost povrchu asi 350 km². Jezero tvoří přirozenou hranici s Albánií. Území Černé Hory zaujímá 63, 2 % jezera. Břehy jsou členité, s mnohými zátočinami a půvabnými rybářskými vesničkami. Na jezeře se nachází velký počet ostrůvků, lidově zvaných «gorice». Blízko Virpazaru, směrem ku Krajině, jsou mnohé zátoky s písčitými plážemi, z nichž se největšímu zájmu těší pláž Murići o délce 560 m.
Jezero je zvláštní ekologická soustava s velkým podílem močálovité půdy. V létě se podobá obrovské zelené louce s bezpočtem rozkvetlých leknínů a dalším vodním rostlinstvem. V jezeře žije čtyřicet druhů ryb (kapr, mřenka, úhoř). Je známo různorodostí ptactva, které zde sídlí. Na jezeře sídlí 270 druhů ptactva, z nichž některé jsou ohrožené druhy (pelikán, orel, čáp, potápník, sluka). Jezero je známý lovný rajón. Nad jezerem se nachází vyhlídka, která skýtá nádherný pohled na panoráma jezera s písčitými plážemi, kaštanovými lesy a nepravidelně rozházenými ostrůvky.
Výlety loďkami anebo plachtění po jezeře jsou pravidelnou součástí turistické nabídky. Bohatá fauna a flora, kulturní a historické pamětihodnosti, půvabné vísky, jakož i příležitost ochutnat místní domácí speciality – kapra, mřenky, rakiju, proslulé červené víno z Crmnice - Vranac – to vše jsou úchvatné zážitky. Ke zvláštnostem jezera patří i „kasaronja“ , rostlina s jedlým plodem, která roste jen v blízkosti jezera.

Virpazar Virpazar je městečko, vybudované při ústí řek Crmnica a Orachovštica. První zmínka o Virpazaru pochází z dob krále Vladislava, kdy se objevuje v listině z roku 1242. Virpazar byl důležitý obchodní uzel. Od roku 1888. byl napojen vozovou cestou na Bar, a od roku 1908. železniční dvoukolejnou tratí. Městečko mělo jednu z prvních poštovních stanic v Černé Hoře. Tou dobou měl přes 20 obchodů a řemeslnických dílen. Na vyvýšenině nad Virpazarem se nachází pozůstatky pevnosti Besac, kterou vybudovali Turkové. Nedaleko se nachází osada Mijele, kde archeologické průzkumy objevily velké pravěké pohřebiště s hrobkami, pokrytými velkými kamennými deskami. Dnes je Virpazar známé výletní místo a přestupní stanice pro plachtění na Skadarském jezeře. Virpazar
Turistička organizacija Bar © 2006 / webmasterc