payday loansPayday Loans
Turisticka organizacija Bar
Tweet
Share
Share on MySpace

Na osnovu člana 6. Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Bar (Službeni list, RCG broj – Opštinski propisi br. 21/04 i člana 53. Statuta TOOB, Turistička organizacija opštine Bar raspisuje

K O N K U R S

za izradu idejnog rješenja za izradu skulpture-objekta „Nulti kilometar”

I Predmet i cilj konkursa

Predmet konkursa je idejno rješenje za izradu skulpture koja označava „nulti kilometar”. Cilj je dobijanje idejnog skulpturalnog rešenja koje će na najbolji način simbolički prikazati „nulti kilometar” – mjesto odakle se računa udaljenost do drugog mjesta.

II Programski zadatak

Skulpturalno rešenje mora biti trodimenzionalno i u gabaritu koji će ga činiti lako uočljivim iz okruženja. Rešenje mora biti skladno uklopljeno u predviđeni prostor sa posebnom pažnjom prema komunikacijama oko i ka objektu. Objekat mora imati turističku atraktivnost.

III Propozicije konkursa

Konkurs je je javni i anonimni. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica. Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

IV Kriterijumi

Kriterijumi za ocjenjivanje radova su:

- Oblikovni i estetski kvaliteti predmetne skulpture......................................................od 0 do 20 bodova

- Primjerenost i jasnoća prikaza zamisli .......................................................................od 0 do 20 bodova

- Atraktivnost rješenja.........................................................................................................od 0 do 20 bodova

- Prostorni koncept predmetne skulpture u odnosu na urbani kontekst..................od 0 do 20 bodova

- Racionalnost i ekonomičnost rješenja.........................................................................od 0 do 20 bodova

V Konkursni materijali

Konkursni materijali se ustupaju bez nadoknade i mogu se preuzeti u digitalnom formatu na web adresi: visitbar.org ili u prostorijama Turističke organizacije opštine Bar, Obala 13 jula bb, Bar od 09-15h.

VI Rok za predaju

Rok za predaju konkursnih radova je 07.10.2013. godine, na adresi: Turistička organizacija opštine Bar, Obala 13 jula bb, 85 000 Bar, Crna Gora, lično ili se šalju poštom. Konkursni radovi pristigli nakon utvrđenog roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.

VII Nagrade

Žiri će razmotriti prispjele radove i dodijeliti novčane nagrade :

prva nagrada 800 eura                                druga nagrada 200 eura                       treća nagrada 100 eura

Radove koji nijesu nagrađeni, ili nijesu zadovoljili uslove konkursa autori mogu preuzeti u arhivi TO Bar u roku od 15 dana od proglašenja rezultata konkursa.

VIII Vlasnička prava

Vlasnička prava nagrađenih radova, poslije isplate nagrada, prelaze u vlasništvo Turističke organizacije opštine Bar, koja ih isključivo može koristiti u navedenu svrhu, u cjelini ili u segmentima. Svoju saglasnost na gore pomenute uslove autor rada daje samim učešćem na konkursu.

IX Prateća dokumentacija

Za izradu konkursnog rada učesnici konkursa dobijaju sljedeću dokumentaciju: - Katastarsko-topografsku podlogu sa naznačenom granicom zahvata - Fotografije karakterističnih prostora predmetnog područja i kontakt zone

X Elaborat konkursnog rada

Učesnici konkursa treba da, u okviru konkursnih radova, dostave sledeće:

- Tekstualno obrazloženje ideje i ostalih tehničkih pokazatelja idejno-oblikovanog rješenja

- Grafičke priloge koji opisuju rad - crteže, presjeke, fotografije, prostorni koncept djela u odnosu na okruženje, simulacije izgleda djela u prostoru, 3D prikaze i ostali materijal prema izboru autora

- Plastično rešenje rada - maketa u proporciji koja adekvatno reperezntuje rad ili razrađeni 3D prikaz rada štampan u formatu A3 (različiti uglovi, detalji, presjeci) ako je njegov karakter takav da ne zahtijeva ili nije adekvatan za prezentaciju putem makete

-Kalkulaciju proizvodne cijene za izradu jednog primjerka, koja ne može biti veća od 5 000 eura

- Izjavu autora o orginalnosti idejnog rešenja potpisanog šifrom

-Popis priloga

XI Oprema konkursnog rada

Svaki konkursni rad mora biti u omotu, sa spiskom svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom u desnom gornjem uglu lista. Svi grafički prilozi trebaju biti uvezano u mapu maksimalnih dimenzija A3. Uz rad se obavezno prilaže i CD sa svim grafickim prilozima i tekstualnim obrazloženjem. Uz konkursni rad autori su u obavezi dostaviti i neprozirnu zatvorenu kovertu sa autorskom šifrom u uglu koverte i jasnom naznakom «konkurs - ne otvaraj- podaci o autoru » u kojoj treba priložiti ime, biografiju, e-mail adresu, broj telefona, podatke o tekućem ili žiro računu autora. Učesnici Konkursa mogu dostavljati pitanja putem e-maila: [email protected] .

Konkursni Žiri donijeće odluku o rezultatima konkursa do 10.10.2013. godine i svim učesnicima poslati rezultate putem mejla.

PREUZMITE KONKURSNU DOKUMENTACIJU

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE ZA KONKURS