payday loansPayday Loans
Turisticka organizacija Bar
Tweet
Share
Share on MySpace
OPŠTINA BAR

Centrala 311611

Predsjednik 312065

Potpredsjednik 311488

Sekretar 312440


SEKRETERIJATI OPŠTINE

Za društvene djelatnosti 311079

Za opštu upravu 311292

Za urbanizam, građ. i stam.kom.poslove 312945

Za privredu 312263

Za finansije 312697

Za inspekcijske poslove 311966

Za imovinu 314896

Za kom.inf.sistem 312060

Za planiranje i uređ. prost, urbanizam i stam. 312644

 

INSPEKCIJE

Sanitarna 315636

Rada 312945

Veterinarska 314166

Tržišna 315814

Finansijska 312723

Turistička 311969

 

T-COM Crna Gora

J. Tomaševića 311000
T-mobile shop Maršala Tita 303756

POŠTA

Bar 312918

Sutomore 374312

Čanj 373029

Virpazar 081/711104

Ostros 67122

Pečurice 61222

JAVNA PREDUZEĆA

JP Informativni centar Bar 312222

JP Kulturni centar Bar 313810

JP Sportski centar Bar 313197

JP za uzgoj, zaštitu i lov divljači "Rumija" 314864

JP za Komunalne djelatnosti 313957

JP Vodovod i kanalizacija 312043

 

ZAVODI

Zavod za izgradnju Bara 311855

Zavod za zapošljavanje 313048

Zavod za subtropske kulture 311144

ZOIL Lovćen 312755

Zoil Dunav 322645

 

VJERSKE ZAJEDNICE

Crkva sv. Nikole (pravoslavna) 314644

Parohijski dom ul. J. Tomaševića

Crkva Sv. Nikole (katolička) 313863

Caritas 340093

Islamska vjerska zajednica 314793

 

RAZNO

Centar bezbijednosti Bar 122

Hitna pomoć 124

Vatrogasna služba 123

Marina Bar 311135

Uprava pomorske sigurnosti 313 240

Barska plovidba 311300

Carinarnica Bar 311413

Luka Bar 312000

Lučka kapetanija 312733

Primorka Bar 312444

Veterinarska stanica 341342

Elektrodistribucija 312322