Važni telefoni

T-COM Crna Gora

J. Tomaševića 311000
T-mobile shop Maršala Tita 303756

POŠTA

Bar 301300

Sutomore 374312

Čanj 373029

Virpazar 040/711104

Ostros 752012

Pečurice 361222


OPŠTINA BAR

Centrala 311611

Predsjednik 301401

Potpredsjednik 301421

Sekretar 301426


SEKRETERIJATI OPŠTINE

Za društvene djelatnosti 301490

Za opštu upravu 301491

Za urbanizam, građ. i stam.kom.poslove 301475

Za privredu 301490

Za finansije 301448

Za inspekcijske poslove 301446

Za imovinu 301466

Za kom.inf.sistem 301060

Za planiranje i uređ. prost, urbanizam i stam. 301475

 

INSPEKCIJE

Sanitarna 315636

Rada 312945

Veterinarska 314166

Tržišna 315814

Finansijska 312723

Turistička 316592

 

JAVNA PREDUZEĆA

JP Radio Bar 303132

JP Kulturni centar Bar 313810

JP Sportski centar Bar 313197

JP za uzgoj, zaštitu i lov divljači "Rumija" 314864

JP za Komunalne djelatnosti 313957

JP Vodovod i kanalizacija 312043

 

ZAVODI

Zavod za izgradnju Bara 311855

Zavod za zapošljavanje 313048

Zavod za subtropske kulture 311144

ZOIL Lovćen 312755

Zoil Dunav 322645

 

VJERSKE ZAJEDNICE

Crkva sv. Nikole (pravoslavna) 314644

Parohijski dom ul. J. Tomaševića

Crkva Sv. Nikole (katolička) 313863

Caritas 340093

Islamska vjerska zajednica 314793

 

RAZNO

Centar bezbijednosti Bar 122

Hitna pomoć 124

Vatrogasna služba 123

Marina Bar 311135

Uprava pomorske sigurnosti 313 240

Barska plovidba 311300

Carinarnica Bar 311413

Luka Bar 312000

Lučka kapetanija 312733

Primorka Bar 312444

Veterinarska stanica 341342

Elektrodistribucija 312322