Plaže

Razuđenost morske obale i veliki broj potoka na barskoj obali omogućili su formiranje niza manjih i većih plaža sa sprudovima sitnog pijeska i šljunka, tako da se na području opštine nalazi 20 plaža ukupne dužine 9.000 m.
Prirodne šume sa mediteranskim biljem uz neposrednu blizinu morske obale i bogata vrela izvorskih voda daju potrebnu svježinu na plažama čiji se pijesak zagrijava i do 50°C.